Elämää kuntavaalien jälkeen

24.10.2021

Olin kuntavaaleissa 2021 ensimmäistä kertaa keskustan ehdokkaana. Vaaliteemani ytimessä oli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy sekä yritystoiminnan kehittäminen. Sain ääniä 77, ja olen tällä äänimäärällä toinen varavaltuutettu. Kunnassa vasta viisi vuotta asuneena olen erittäin otettu saamastani luottamuksesta. Suuri kiitos kaikille minua äänestäneille!

Elokuussa ensimmäisessä kunnanvaltuuston kokouksessa tulin valituksi neljäksi vuodeksi sivistyslautakunnan jäseneksi. Tämä nimenomainen luottamustehtävä oli itselläni sekä haaveena että tavoitteena asettuessani kuntavaaliehdokkaaksi. Näin siksi, että työssäni nuorisopsykiatrialla teemme työtä monta vuotta ja monta askelta myöhässä. Puolestaan sivistyslautakunnan jäsenenä tarjoutuu mahdollisuus tarkastella, tutkia, analysoida ja valmistella niitä tärkeitä valintoja ja päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus sekä lasten ja nuorten koulutukseen, hyvinvoinnin kokemuksiin että näistä valinnoista seuranneisiin myöhempiin kustannuksiin niin lastensuojelussa kuin lasten- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Haluan olla vaikuttamassa sivistyslautakunnassa siihen, että rakennamme yhteistyöllä laadukasta varhaiskavatusta ja opetusta riittävin resurssein kuntamme lasten ja nuorten hyväksi.

Syksy sivistyslautakunnassa on lähtenyt rivakasti käyntiin. Yhden kokouksen jälkeen pääsimme heti talousarvion käsittelyyn. Teimme lautakuntana lukuisia selvittelyjä ja tarkennuksia tähän liittyen, esimerkiksi haastattelimme kaikki kuntamme koulujen rehtorit. Halusimme yhteisesti tuoda julkisesti esiin valmisteluun liittyviä perusteita sille, miksi ja mitä yksimielisesti päädyimme talousarviossa esittämään. Alla kopio tästä:

"Hyväksyttiin yksimielisesti. Nämä sanat toistuvat useamman kerran sivistyslautakunnan pöytäkirjassa. Itseasiassa jokaisessa päätetyssä kohdassa.Näiden sanojen taustalla on se, että asioita selvitettiin ja pohdittiin yhdessä, jolloin esitykseen pystyttiin kokoamaan kokonaisuus, minkä takana kaikki voivat seistä ja olla.

Muutama sana euroista ja parista päätöskohdasta vielä erikseen. Ylitystä 3,1 M€ annettuun ulkoiseen kehykseen (reilu 37 M€) nähden. Melkoinen summa siis, niin tätä ylitystä on syytä hieman avata ja perustella.

1) Liki 1,2 M€ ylityksestä tulee siitä, että kehyksessä ei oltu huomioitu kaikkia lakimuutoksia ja niiden kustannusvaikutuksia, eikä muutamia erilliseriä palkankorotuksiin vuodelle 2022. -> Tämä huomioiden ylitykseksi jäisi siis n. 1,9 M€.

2) Liki 1,3 M€ ylityksestä tulee toteutumattomista Vihta-toimista eli säästöjä ei toteudu suunnitellulla tasolla, myöskään määräaikaisten kesäajan palkkauksen arvioitu säästö 450 t€ ei toteudu (siitä lisää kirjoituksessa vielä myöhemmin) -> Jäljellä ylityksestä siis n. 0,7 M€.

Nämä huomioiden ylitys onkin jo aika paljon maltillisempi, kun siihen kuuluvat esimerkiksi tietokoneiden hankinta 7-luokkaisille (140 000 €), kasvaneet koulukuljetusmenot (40 000 €), suurempi vakinaisen henkilökunnan määrä ja lautakunnan tekemät muutosesitykset (75-85 t€).

Lautakunnan omat muutokset olivat siten hyvin maltillisia kokonaisuuteen nähden. Näistä seuraavassa paria asiaa vielä tarkemmin.

1) Opetuksen resurssien riittävyys. Syksylle 2022 perutut koulunkäyntiohjaajien ja opettajien vähennykset eivät ole sinänsä lisäyksiä, niissä peruttiin lisävähennykset henkilökuntaan. Tuntikehykseen lisättiin 30h, mikä mahdollistaa yhden pienluokan lisäämisen. Kouluvalmentajat haluttiin tuoda lisäresursseina, eikä vähentää ohjaajia. Valmentajien rooli vapauttaa ennen kaikkea erityisopettajien ja kuraattoreiden aikaa. Määräaikaisten opettajien kesäpalkan leikkaus esitettiin myös peruttavaksi, koska se rajoittaa Vihdin kilpailukykyä naapurikuntiin nähden merkittävästi, eikä säästötasokaan vastaa alun perin suunniteltua. Kaikkineen nämä opetukseen tehdyt muutosehdotukset ovat yksi kokonaisuus, jossa eri palat tukevat toisiaan. Taustaksi vielä, niin tällä hetkellä esimerkiksi erillisen hankerahoituksen kautta on 15 ohjaajaa, yksi resurssiopettaja ja viisi erityisopettajaa. He ovat toki arvokkaita lisäresursseja, mutta heidän varaansa ei voida rakentaa tai luottaa siihen, että rahoitusta on aina saatavilla.

2) Sähköinen oppimisympäristö. Vihti on perässä muita kuntia digilaitteiden määrässä. Niihin on tehtävä panostuksia, jotta opetussuunnitelman toteuttaminen on mahdollista. Kyse ei ole panostuksesta, jolla siirrymme kerralla digiaikaan, vaan neljän vuoden ohjelman ensimmäisestä vaiheesta, jolla 6-9 luokille saadaan kaikille 1:1 laitteet. Nyt siis ollaan esittämässä hankintaa tuleville 7-luokkalaisille. Laitteet ovat itsessään vain osa sähköistä oppimista. Lautakunta tekikin lisäyksen, että sähköisen oppimiseen tulee laatia suunnitelma, joka sisältää laitteiden lisäksi oppimateriaalin ja ympäristön kehittämissuunnitelman sekä toimivat verkkoyhteydet. Suunnitelmassa tulee aikanaan huomioida, kuinka sähköinen oppimispolku rakentuu ja kehittyy alakoulusta aina 2.asteelle saakka.

Eikä talousarvioesityksessä ole pelkästään lisäyksiä. Iltapäiväkerhojen maksuihin tehtiin maltillinen korotus, lukion apulaisrehtorin tehtävää ei esitetty lisättäväksi. Kuraattoriresurssien lisäystä ei tehty, koska niihin liittyvä lakiesitys ei ole vielä hyväksytty ja siihen liittyen saatiin tieto hankerahoituksesta vasta 7.10 eli kokouksen jälkeen. Sijaiskustannusten osalta tehtiin esitys selvittää oman henkilökunnan käyttöä sijaistamisessa, jolla voitaisiin mahdollisesti vähentää ulkoisia sijaiskustannuksia.

Kokonaisuutena talousarvioon liittyen on pyritty siis tekemään perusteltuja ja pohdittuja päätöksiä, joilla rakennetaan kestävämpää perustaa. Päätösten taustalla on paljon selvitystyötä ja keskusteluja eri suuntiin, mikä ei aina välttämättä näy ulospäin. Ja ennen kaikkea päätösten takana on yksimielinen lautakunta.

Muistetaan myös, että meillä on Vihdissä oikeasti paljon hyvääkin, jonka päälle rakentaa toimivaa kokonaisuutta ja polkua varhaiskasvatuksesta aina oppivelvollisuuden loppuun saakka. Pidetään huolta tästä perustasta ja rakennetaan siitä pitkällä tähtäimellä jotain, mitä voimme tuoda vieläkin paremmin esille aitona vahvuutena. Näin me ajattelemme ja tämän eteen me haluamme tehdä töitä.

Vihdin sivistyslautakunta"

Elämme yhteiskunnallisesti lasten ja nuorten kannalta merkittäviä hetkiä, sillä edessä on tarvetta koronakriisin aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiselle. Koronan vaikutukset mielenterveyteen tulevat näkymään vasta myöhemmin. 
Toivon, että sivistyslautakunnassa tehtyä valmistelevaa työtämme tulevat päättäjät tarkastelemaan huolella. Kuntapäättäjät tulevat juuri nyt tekemään tulevaisuuden kannalta historiallisesti erittäin merkittäviä päätöksiä, ja nämä päätökset tulevat vaikuttamaan jälkipolviemme elämään ja koronan vaikutuksista selviytymiseen monin eri tavoin. Olkaa siis viisaita.